Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Beautiful in white

LyricNot sure if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one and
my life had found its missing piece

So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight

What we have is timeless
My love is endless
and with this ring I say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in
With all my heart I mean every word

So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight

ohh ohh
You look so beautiful in white tonight
na na na na
so beautiful in white tonight

And if a daughter is what our future holds
I hope she has your eyes
finds love like you and I did
and when she falls in love we’ll let her go
and I’ll walk her down the aisle
She’ll look so beautiful in white

You look so beautiful in white

So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath

This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
You look so beautiful in white tonight
Chng dám chc rng em có biết điu này không
Nh
ưng khi chúng ta gp nhau ln đu
Anh
đã rt bn chn
Anh ch
ng th nói được li nào
V
ào cái khonh khc đó
Anh
đã nhn ra mt điu
V
à cuc đi anh đã tìm được mnh ghép còn thiếu

Ch
cn anh sng anh s yêu em
C
ó em và ôm em vào lòng
Tr
ông em tht rng r trong b váy cưới đó
V
à k t giây phút này cho đến khi anh chút hơi th cui cùng
Ng
ày hôm nay anh s nâng niu tình cm này
Đêm nay trông em th
t rng r trong b váy cưới đó

Ch
úng ta bên nhau mãi mãi
T
ình yêu ca anh là bt dit
V
à vi chiếc nhn này anh nói cho c thế gii biết
Em l
à l sng ca đi anh
Em l
à mi th anh tin tưởng
B
ng c trái tim mình anh nói ra nhng li này

Ch
cn anh sng anh s yêu em
C
ó em và ôm em vào lòng
Tr
ông em tht rng r trong b váy cưới đó
V
à k t giây phút này cho đến khi anh chút hơi th cui cùng
Ng
ày hôm nay anh s nâng niu tình cm này
Đêm nay trông em tht rng r trong b váy cưới đó

ohh ohh
Trông em th
t rng r trong b váy cưới đó
na na na na
Đêm nay trông em tht rng r trong b váy cưới đó

V
à nếu trong tương lai chúng ta s có con gái
Anh mong r
ng nó s có đôi mt ca em
T
ìm ra được tình yêu như chúng ta đã có
V
à khi nó yêu chúng ta s đ nó t tri nghim
V
à anh s là người dn nó đi gia nhà th này
N
ó s trông tht rng r trong b váy cưới đó

Tr
ông em tht rng r trong b váy cưới đó

Ch
cn anh sng anh s yêu em
C
ó em và ôm em vào lòng
Tr
ông em tht rng r trong b váy cưới đó
V
à k t giây phút này cho đến khi anh chút hơi th cui cùng
Ng
ày hôm nay anh s nâng niu tình cm này
Đêm nay trông em tht rng r trong b váy cưới đó
Đêm nay trông em tht rng r trong b váy cưới đó

2 nhận xét: