Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Yêu


Khi yêu

Đôi khi yêu gắn liền với hi sinh ... Mà không cần người kia phải hiểu!!!

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Love Poem 03 - Love Poems And Quotes

Love Poem 03 - Love Poems And Quotes

KAF: Corp.finance 2: Cost of capital (Chi phí vốn)

KAF: Corp.finance 2: Cost of capital (Chi phí vốn): * Definition Cost of capital:  the rate of return required by capital suppliers: bondholders, stockholders (owners) the opportunity cost ...