Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

KAF: Corp.finance 2: Cost of capital (Chi phí vốn)

KAF: Corp.finance 2: Cost of capital (Chi phí vốn): * Definition Cost of capital:  the rate of return required by capital suppliers: bondholders, stockholders (owners) the opportunity cost ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét